KİRALAMA VE LOJMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


İŞİN AMACI
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinde belirtilen, görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarının kanunlar ve bütçe ödenekleri doğrultusunda planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

İŞİN ÖZETİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca, İMİD'de yürütülen satın alma hizmetlerini planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

İŞİN KAPSAMINA GİREN GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.İMİD hizmetlerine ilişkin olarak AGÜ birimleri ile olan yazışmaların hazırlanmasını sağlamak;
2.Kiralamalara ilişkin olarak AGÜ birimleri ile olan yazışmaların hazırlanmasını sağlamak;
3.İMİD ile ilgili konularda, Kurum dışı özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile yapılan resmi yazışmaların hazırlanmasını sağlamak.
4.İMİD ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak.
5.Kiralamalar ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak.
6.İMİD ile ilgili belgelerin dosyalanmasını sağlamak.
7.Kiralamalar ile ilgili belgeleri dosyalamak.
8.İMİD ile ilgili geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak.
9.İMİD ile ilgili konularda, Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmelerinin yürütülmesini sağlamak;
10. İMİD ile ilgili konularda, Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle, kurumlarla ve kuruluşlarla bilgisayar ortamında iletişimin kurulmasını sağlamak.
11. Üniversitemizin sorumluluğunda bulunan binalarda hizmet veren müstecirlere ait aylık ödemeleri takip etmek ve SGDB veznesine yatırılmasını sağlamak.
12. Kiralamala hizmetleri ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek.
13. Yukarıdaki maddede sözü edilen değişikliklere uygun olarak, Daire Başkanın onayı ve talimatları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
14. Kiralamalara ait Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.
15. Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREVLİ PERSONEL
Esra AKSAY, Bilgisayar İşletmeni