SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN AMACI
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinde belirtilen, görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarının kanunlar ve bütçe ödenekleri doğrultusunda planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

İŞİN ÖZETİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca, İMİD'de yürütülen satın alma hizmetlerini planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

İŞİN KAPSAMINA GİREN GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. Birimdeki işlere ilişkin yazışmaların hazırlanmasını sağlamak;
2.Birimler arası personel görevlendirmelerinin yapılması ile ilgili yazışmaların hazırlanmasını sağlamak.
3.İMİD'de yürütülen işlere ilişkin olarak, AGÜ birimleri ile olan yazışmaların hazırlanmasını ve Üst Yönetimin onayına sunulmasını sağlamak.
4.İMİD'de yürütülen işlere ilişkin olarak, Kurum dışı özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile gerekli resmi yazışmaların hazırlanmasını ve Üst Yönetimin onayına sunulmasını sağlamak.
5.Birime, Genel Sekreterlik aracılığıyla, Kurum içinden ve Kurum dışından gelen evrakın kaydedilmesini sağlamak;
6.Birimden, Genel Sekreterlik aracılığıyla, AGÜ birimlerine ve Kurum dışı kişilere, kurumlara ve kuruluşlara yapılan yazışmaların kaydedilmesini sağlamak.
7.Birim ile diğer Daire Başkanlıkları arasındaki yazışmaların kaydedilmesini sağlamak.
8.İMİD 'yi ilgilendiren konularda ihale dosyalarını hazırlamak ve hazır gelenleri kontrol etmek;
9.Birimle ilgili çeşitli evrak ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak.
10. İMİD'de yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin çeşitli evrak ve dokümanın dosyalanmasını sağlamak;
11. İMİD ile ilgili her türlü gizli evrak ve belgeleri dosyalamak.
12. İMİD ile ilgili her türlü geçmiş döneme ait evrakın arşivlenmesini sağlamak.
13. Birim ile ilgili konularda, Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmelerini yürütmek;
14. Birim ile ilgili konularda, Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle, kurumlarla ve kuruluşlarla faks aracılığıyla iletişimin kurulmasını sağlamak;
15. İMİD ile ilgili olarak bilgisayar ortamında iletişimin kurulmasını sağlamak.
16. Astlarının özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek;
17. Astlarının işlerine ilişkin, araç-gereç, malzeme ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek;
18. İMİD içindeki alt birimler arasındaki talepleri değerlendirmek ve yanıtlanmasını sağlamak.
19. İMİD hizmetleri kapsamında, Kurumun diğer birimlerinden Genel Sekreterlik aracılığıyla gelen araç-gereç ve malzeme alımları ile ilgili taleplerin değerlendirilmesini, yanıtlanmasını ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak;
20. Kurumun diğer birimlerinden Genel Sekreterlik aracılığıyla gelen sözleşmeli personel çalıştırma taleplerinin değerlendirilmesini, yanıtlanmasını ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak;
21. İMİD hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak Genel Sekreterlik aracılığıyla gelen Kurum dışı taleplerin değerlendirilmesini, yanıtlanmasını ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak.
22. İMİD'de yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak.
23. İMİD çalışanlarına, yürüttükleri işleri ile ilgili olarak hizmet-içi eğitimlerin verilmesini sağlamak.
24. İMİD'de yürütülen günlük işlerin takip edilmesini sağlamak;
25. Harcama Görevlisi olarak, giderlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde, aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:
26. Yeteri kadar ödenek bulunması;
27. Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması;
28. Giderlerin, kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması;
29. Maddi hata bulunmaması;
30. İta emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması;
31. İMİD ilgilendiren kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri düzenli olarak incelemek.
32. İlgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklerin Genel Sekreterlik aracılığıyla ilgili birimlere ve yetkililere bildirilmesini sağlamak;
33. Yukarıdaki maddede sözü edilen değişikliklere uygun olarak, Genel Sekreterlik aracılığıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
34. İMİD ilişkin bütçe ve yıllık çalışma programı tasarısını hazırlamak.
35. Yılsonunda İMİD'de çalışan her personel için sicil dosyalarını doldurmak.
36. İMİD birimlerinin araç-gereç ve ekipmanlarının belirli aralıklarla temizliğinin, bakımının ve onarımının yapılmasını sağlamak.
37. Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.


GÖREVLİ PERSONEL
Nihal ÇOBAN - Şube Müdür V.

Emel ŞEN      -  Bİlg.İşletmeni - İhale Birimi

Duygu AYDIN -  Bilg.İşletmeni - İhale Birimi

Gülay ÇELİK -   Bilg.İşletmeni - Doğrudan Temin Birimi