TAŞINIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


İŞİN AMACI
Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmektedir.

İŞİN ÖZETİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca, İMİD'de yürütülen satın alma hizmetlerini planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

İŞİN KAPSAMINA GİREN GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1) İMİD faaliyetleri çerçevesinde, AGÜ birimlerine verilen/verilecek malzemelerle ve demirbaşlarla ilgili yazışmaları hazırlamak.
2) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
3) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
4) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
5) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
6) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
7) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
8) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
9) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
10) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
11) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
12) Taşınır Mal Kayıt Kontrol birimi ile ilgili konularda Kurum içi veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmesini yürütmek.
13) Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREVLİ PERSONEL

Esra AKSAY   - Şube Müdür V.  (Taşınır Kontrol Yetkilisi)

Muhammet N.SÜTŞURUP  - Memur (Ş) 

Tuncay TAŞKIR- Hizmetli (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

Fatoş AYKAŞ - Hizmetli (Sekreterya- Gelen Evrak)